Schulbüros an zwei Standorten

 

Am Standort Langenfort:                                                             Am Standort Benzenbergweg:

FrauSobottka web  FrauSancak                        FrauHubert web
Frau Sobottka   Büroleitung
Telefon: 428 88 15-60
Frau Sancak Schulbüro
Telefon: 428 8815-96
                       Frau Hubert  Schulbüro
                       Telefon : 428 88 15-20
                       kathleen.hubert@bsb.hamburg.de